Storyboard - Restaurant

Original size: 5,5 po x 3 po | Medium: photoshop